درخواست فضای کار اشتراکی از شتابدهنده استارتاپ بینا

استارتاپ هایی که درخواست همکاری با شتاب دهنده استارت آپ بینا را دارند از طریق فرم زیر، اطلاعات خود را وارد نموده و ارسال نمایند

فرم درخواست فضای کار اشتراکی

استارتاپ هایی که درخواست همکاری با شتاب دهنده بینا را دارند از طریق فرم زیر، اطلاعات خود را وارد نموده و ارسال نمایند
*