درخواست مشاوره و سرمایه گذاری از شتاب دهنده استارتاپ بینا

استارتاپ هایی که درخواست سرمایه گذاری از طریق شتاب دهنده کسب و کار بینا را دارند فرم زیر را کامل کرده و ارسال نمایند

فرم درخواست مشاوره و سرمایه گذاری

استارتاپ هایی که درخواست همکاری با شتاب دهنده بینا را دارند از طریق فرم زیر، اطلاعات خود را وارد نموده و ارسال نمایند
*